Miljöpolicy

CleanCar är ett expanderande företag vars affärsidé är att erbjuda en skonsam och miljövänlig biltvätt, med ett mycket bra tvättresultat till en rimlig kostnad. En av de viktigaste delarna i vårt arbete är miljöfrågor. Dels på grund av att kraven på biltvättar idag är höga och vi strävar efter att, inte bara följa lagar och lokala föreskrifter, utan också överträffa dem. Men framför allt på grund av att en väldigt stor del av all biltvätt sker på platser där allt spillvatten går orenat ner i avloppet.

Engagerade medarbetare

CleanCar engagerar samtliga medarbetare i miljöarbetet. Vi strävar efter ständiga förbättringar, för att kunna höja standarden ytterligare vid kommande etableringar. Regelbundna kontroller sker för att kontrollera att de inte används otillåtna kemikalier på stationerna.

Höga krav på våra leverantörer

Vi ställer höga krav på våra leverantörer vi använder bara alkaliska produkter. Deras förpackningar ska vara återvinningsbara eller kunna återanvändas. Deras leveranser ska ske så ekologiskt som möjligt. För att hålla energiförbrukningen nere har vi installerat datoriserade styrsystem som reglerar värmen i plattan, varmvattnet samt belysningen.

Miljöinformation

  • Vi använder endast miljögodkända kemikalier som finns med på kemikaliesvepets lista över godkända fordonstvättmedel.
  • Vi anlitar WSP för provtagningar 2gånger /år.
  • Vi uppfyller Naturvårdsverkets krav på utsläpp till avlopp.
  • Alla kemikalier förvaras över uppsamlingstråg för att minimera risken för spill. •All kem levereras i återvinnigs bara kärl.
  • Vi utför dagliga kontroller och loggar över eventuella tillbud och olyckor.
  • Säkerhetsdatablad med information om varje kemikalie finns på varje station.